Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Bollo, s.r.o. so sídlom Medze 496/19, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 352 059, DIČ: 2120 330 388, IČ DPH: SK2120330388 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.:65793/L (ďalej len ako „predávajúci“).
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope na internetových stránkach www.gentleday.sk za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.
 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu na internetových stránkych www.gentleday.sk a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

 

II. Objednávanie tovaru

a) E-shop

 • Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.
 • Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.
 • Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 • Prijatie elektronickej objednávky a zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
 • Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol mailom oznámený ako – expedované.
 • Zmeny alebo zrušenie objednávky sú akceptované výlučne telefonicky na telefónnom čísle (+421) 0917 712 654 alebo prostredníctvom e-mailu na objednavky@gentleday.sk.
 • Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Hodnota uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

b) Telefonicky

 • Objednávku môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle - Orange: (+421) 0917 712 654.
 • Zákazník nadiktuje svoje kontaktné údaje, výrobok, ktorý si objednáva a počet kusov. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné podľa platných podmienok.

c) E-mailom

 • E-mail zaslať na objednavky@gentleday.sk, kde je potrebné uviesť kontaktné údaje, telefonický kontakt, názov výrobku, počet objednávaných kusov a spôsob prevzatia. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné podľa platných podmienok.

III. Ceny tovaru

 • Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Prevádzkovateľ nie je plátca DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 • Prevádzkovateľ má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a podobne aj bez upozornenia.

IV. Spôsob platby

 • Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.
 • Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

V. Dodávka tovaru

 • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta).
 • Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2 - 7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 • Prevádzkovateľ dodá objednaný tovar kupujúcemu na dobierku prípadne po prijatí úhrady objednávky bankovým prevodom.
 • Prevádzkovateľ k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS účtuje poplatok za poštovné a to nasledovne:

          + 3,00 € - pri platbe bankovým prevodom alebo cez platobnú bránu GoPay ak hodnota objednávky je do 45,- € 

          + 3,00 € + 0,50 € pri platbe na dobierku, ak hodnota objednávky je do 45,- €

          + 0,00 € - ak hodnota objednávky je vyššia ako 45,- €

 • V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
 • Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.
 • Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí prevádzkovateľ.
 • Osobný odber je možný po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

VI. Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu sídla: Bollo, s.r.o., Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš, spolu s vyplneným formulárom.
 • Vrátený tovar nezasielajte na dobierku!
 • Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.
 • Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný (neporušená ochranná hliníková fólia alebo ochranná známka na viečku), inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 • Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné sa neúčtuje, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

VII. Reklamácia tovaru

 • Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
 • Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.
 • Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle na vlastné náklady spolu s kópiou faktúry na adresu prevádzkovateľa: Bollo, s.r.o., Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš. Poštovné ani iné poplatky nevraciame.
 • Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
 • Nie je možné vrátiť alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby.

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu preriešenie sporov on-line nachádzajúcusa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiťpririešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnejzmluvy.
 • Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojejpôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov. Sídlo dozorného orgánu. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/7632130, fax č.: 041/7632139, email: za@soi.sk.

IX. Ochrana osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie vybavenie objednávky, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) - ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa.
 • Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajovv súlade s nariadením GDPR v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke >>> TU.

X. Záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 • Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.
 • Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.mája 2018.

Súhrn košíka


Váš košík je prázdny
Môžete ho naplniť v eshope

Do eshopu